Algemene voorwaarden Autorijschool Kirsten Vinke

ARTIKEL 1 – Afspraken rijschool
1.1 De leerling krijgt praktijkles van een rijinstructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM). De rijinstructeur moet in het bezit zijn van een geldig WRM-bevoegdheidspas.

1.2 De TTToets en/of CBR praktijkexamen wordt door de autorijschool binnen twee weken gereserveerd nadat je de examenkosten betaald hebt.

1.3 De leerling legt de TTT en/of CBR praktijkexamen, in principe, af met de lesauto waarin jij rijles hebt gehad. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de leerling de TTT en/of CBR praktijkexamen aflegt in een vervangende lesauto.

1.4 De rijles moet volledig worden benut voor de leerling. Het is niet de bedoeling dat de rijinstructeur in de lestijd andere (privé-)zaken doet die niets met de rijles te maken hebben. Onderling kunnen er afspraken gemaakt worden voor een eventuele koffie en/of toiletpauze. Mocht er toch iets voorvallen waarbij de rijinstructeur jouw lestijd heeft benut voor andere zaken dan de rijles?! Dan zal de leerling deze lestijd altijd terug ontvangen.

1.5 Autorijschool Kirsten Vinke heeft, voor het geval er iets gebeurt waarvoor zij ten opzichte van jouw aansprakelijk is, een goede bedrijfsverzekering afgesloten.

1.6 Indien de rijlessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de rijinstructeur, file, een ongeval, omstandigheden die vallen onder overmacht, weer- en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en er wordt een nieuwe afspraak gemaakt of eventueel een vervangende rijinstructeur ingezet. De leerling kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.

ARTIKEL 2 – Afspraken leerling
2.1 Om autorijlessen te volgen moet je 16,5 jaar zijn. Tevens dient de leerling tijdens de rijles altijd een legitimatiebewijs bij zich te hebben.

2.2 De leerling zorgt er voor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Is de leerling niet aanwezig, dan wacht de rijinstructeur altijd 15 minuten op de afgesproken plaats. Ben je er dan nog niet, dan brengt de autorijschool 100% van de rijles in rekening.

2.3 De leerling mag een rijles afzeggen of verzetten. Echter wel 48 uur van te voren doorgeven via telefonisch contact, mail, sms/app. Anders heeft de autorijschool het recht om 100% van de rijles in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd.

2.4 Een rijles die te laat is afgemeld wordt niet bij de leerling in rekening gebracht indien er een dringende reden is; bijvoorbeeld bij het overlijden van een naaste familie, begrafenis en spoedopname in het ziekenhuis. Er is ook een uitzondering op deze regel bij leerlingen die met de autorijschool hierover aparte/aanvullende afspraken hebben gemaakt. Dit zal dan ook schriftelijk worden bevestigd door de autorijschool.

2.5 De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, medicijn, alcohol en/of drugsgebruik naar waarheid aan de autorijschool.

2.6 Indien de leerling iets verzwijgt uit wat er in punt 2.5 vermeld staat, dan heeft de autorijschool het recht de rijlessen (per direct) te doen beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden.

2.7 Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.5 genoemde situaties heeft de autorijschool het recht dit te verhalen op de leerling. Er zijn uiteraard leerlingen waarbij medicijn gebruik noodzakelijk is om te kunnen functioneren/autorijden. In deze gevallen zal ook dit, zoals vermeld in punt 2.5, bekend moeten worden gemaakt aan de autorijschool én het CBR (gezondheidsverklaring).

ARTIKEL 3 – Betaling
3.1 Betalingen zijn contant mogelijk bij de rijinstructeur en dienen voldaan te worden voor iedere rijles.

3.2 Voor betalingen bij lespakketten dienen de (maandelijkse) termijnen uiterlijk 2 weken na de termijndatum voldaan te zijn. Gebeurt dit niet, dan worden de rijlessen (tijdelijk) gestaakt.

3.3 Komt het toch voor dat de leerling niet tijdig betaalt, dan hanteert de autorijschool de volgende procedure:

a. Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, krijg je in eerste instantie een herinneringsfactuur. Wordt hier ook geen gehoor aan gegeven, ontvang je 8 dagen na de herinnering een aanmaning waarbij aanmaningskosten (minimaal €10) worden gerekend. Indien mogelijk wordt er telefonisch contact gezocht met de leerling.

b. De autorijschool mag rente gaan vragen over het verschuldigde bedrag nadat er 14 dagen zijn verstreken na de factuurdatum. Deze rente bedraagt de wettelijke rente vermeerderd met 2% op jaarbasis.

3.4 Mocht het toch voorkomen dat de leerling niet betaalt , dan schakelt de autorijschool een incassobureau in. De gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten en de wettelijke rente zal voor rekening van de gefactureerde komen.

3.5 Als de leerling een lespakket heeft aangeschaft en hij/zij behaalt het rijbewijs terwijl het lespakket nog niet volledig is benut, dan heeft hij/zij recht op restitutie van de niet gereden rijles(sen). De niet gereden lesuren worden gecrediteerd tegen de uurprijs binnen het lespakket.

3.6 Wanneer het lesgeld van een lespakket gedeeltelijk of volledig betaald is en er wordt tussentijds gestopt met rijlessen en deze periode duurt langer dan 6 maanden vanaf de laatste genoten rijles, dan kan er geen aanspraak meer gemaakt worden op tegoeden en/of restitutie van het aantal rijlessen. Dit is alleen mogelijk wanneer, voorafgaand aan deze periode, hierover met de autorijschool schriftelijke afspraken zijn gemaakt. Valt deze periode binnen 6 maanden en de leerling zegt eenzijdig schriftelijk op en de autorijschool kan hiermee instemmen, dan zal het resterende bedrag als volgt worden terugbetaald:

a. Binnen een (les-)pakket rijopleiding zullen de genoten rijlessen als losse producten worden herberekend, zoals de rijlessen conform de huidige losse lesprijs als ook de afgenomen theorieleermiddelen en het door autorijschool Kirsten Vinke reeds afgedragen toets en/of examengeld aan het CBR. Daarnaast zal er 15% administratiekosten plaatsvinden.
b. Wanneer de leerling en de autorijschool overeenkomen om een doorstart te maken, zal er een herberekening gemaakt worden i.c.m. de huidige geldende tarieven van het lespakket. Dit verschil zal vooraf aan de rijlessen betaald moeten worden.

ARTIKEL 4 – TTToets en het CBR praktijkexamen
4.1 De rijinstructeur bepaalt wanneer er een TTToets en/of CBR praktijkexamen gereserveerd mag worden en mag plaatsvinden.

4.2 Als de leerling niet of te laat op het CBR praktijkexamen verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden, moet de leerling de kosten dragen voor een nieuwe aanvraag voor het CBR-praktijkexamen.

4.3 Mocht het CBR praktijkexamen niet doorgaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoeft de leerling het nieuwe praktijkexamen niet zelf te betalen. De autorijschool heeft dan wel het recht om aan de leerling de kosten van één rijles te berekenen (de werkelijk gereden uren).

ARTIKEL 5 – Beëindiging van de les- en pakketovereenkomst
5.1 De autorijschool heeft het recht om alle vormen van overeenkomsten te doen ontbinden als:

a. de autorijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en/of onjuiste informatie heeft gegeven aan de autorijschool. Zie ook artikel 2.5.

b. de autorijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de rijlessen.

c. de autorijschool geen betaling(en) ontvangen heeft. Zie artikel 3.

ARTIKEL 6 – Aanvullende afspraken
6.1 De autorijschool kan indien het nodig is aanvullende afspraken met de leerling maken. Deze zullen dan schriftelijk worden vastgelegd.

6.2 Echter deze algemene voorwaarden zullen op al onze overeenkomsten van kracht zijn.

ARTIKEL 7 – Lespakketten
7.1 Indien de leerling een lespakket heeft gekocht en aan het einde van het lespakket nog niet toe is aan het CBR praktijkexamen, kan de leerling nog geen gebruik maken van het CBR praktijkexamen. De leerling dient dan eerst de benodigde extra rijlessen te volgen tot hij/zij klaar is voor het CBR praktijkexamen (in overleg een aanvullend lespakket of losse rijlessen). Dit in overleg met de rijinstructeur.

7.2 De leerling is zelf verantwoordelijk voor het tijdig behalen van het theoriecertificaat en het tijdig indienen van de gezondheidsverklaring (CBR). Zonder geldig theoriecertificaat kan er geen TTT en/of CBR praktijk(her)examen gereserveerd of afgenomen worden. Mocht (zonder geldig theoriecertificaat) de rij-opleiding gestart zijn dan is de leerling zelf verantwoordelijk voor het tijdig behalen van het theoriecertificaat. TTT en/of CBR praktijkexamens die gereserveerd zijn, dienen betaald te worden (ondanks dat de TTT en/of CBR praktijkexamen geen doorgang kan vinden zonder theoriecertificaat). De autorijschool is niet verantwoordelijk voor het langer duren van de rijopleiding en het eventueel overschrijden van het aantal lesuren van het lespakket en de daarbij komende extra lesuren die betaald moeten worden.

ARTIKEL 8 – Vrijwaring
8.1 Als de leerling tijdens de rijles of de TTT en/of CBR praktijkexamen een bekeuring krijgt en/of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgende afspraken:

a. De autorijschool kan/mag de leerling normaal gesproken niet aansprakelijk stellen voor boetes en/of schade veroorzaakt aan derden. De rijinstructeur zit immers naast de leerling en kan zo nodig ingrijpen. De rijinstructeur is de juridische bestuurder.

b. Als de leerling zich in de lesauto zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de rijinstructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld.

c. Het is ten strengste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden te zijn. Als na een aanrijding blijkt dat de leerling onder invloed was dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld.

d. Het is overigens ook verboden om medicijnen in te nemen waardoor tijdens de rijles de rijvaardigheid kan worden beïnvloed. Ook dan kan de leerling bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd contact op met de autorijschool als je dergelijke medicijnen moet gebruiken en/of vragen hebt hierover. Zie ook artikel 2.7.

8.2 De autorijschool zal de leerling vragen of hij/zij een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft. Dit kan bijvoorbeeld verkregen zijn als de leerling dronken op de (brom-)fiets reed en is gedaagd voor de rechter. De leerling mag dan in zo’n geval ook geen (les-)auto besturen. Als de leerling dan niet de waarheid heeft verteld en tóch rijlessen neemt, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes en/of schade veroorzaakt aan derden.

ARTIKEL 9 – Geschillen
Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.