Algemene Verordening Gegevensbescherming:

Autorijschool Kirsten Vinke, gevestigd te Rheden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Website; www.autorijschoolkirstenvinke.nl
Mailadres; kirstenvinke@gmail.com
Telefoonnummer; 06-51557168

Kirsten Vinke is de Functionaris Gegevensbescherming van Autorijschool Kirsten Vinke zij is te bereiken via kirstenvinke@gmail.com.

Autorijschool Kirsten Vinke verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en  telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Bankrekeningnummer

Autorijschool Kirsten Vinke verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Gezondheid
 • Burgerservicenummer (BSN)

Autorijschool Kirsten Vinke verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen en/of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening naar wens uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Autorijschool Kirsten Vinke verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Autorijschool Kirsten Vinke neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Autorijschool Kirsten Vinke) tussen zit. Autorijschool Kirsten Vinke gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • PlanGo Rijschool-software, voor aanmaken lesaccount, voor planning, facturatie, vorderingen
 • CBR via Top-online reserveringssysteem, voor planning TTToets, examen en/of rijtest, afdrukken oproep/uitnodiging CBR
 • Accountant/boekhouder, voor belastingaangifte (OZB, IB, jaarrekening) en facturatie
 • Social Media, voor presentatie en/of reclame > foto- en/of videomateriaal voor op de website (www.autorijschoolkirstenvinke.nl of social media (bijvoorbeeld facebook)

Autorijschool Kirsten Vinke bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens (bewaartermijn 7 jaar)
 • Personalia (bewaartermijn 7 jaar)
 • Adres (bewaartermijn 7 jaar)
 • Contactgegevens (bewaartermijn 7 jaar)
 • Bankrekeningnummer (bewaartermijn 7 jaar)

Wij zijn verplicht deze gegevens te bewaren ter inzage voor de belastingdienst.

Autorijschool Kirsten Vinke verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Autorijschool Kirsten Vinke blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 • Samenwerking met de desbetreffende instructeur die voor/met Autorijschool Kirsten Vinke werkt Autorijschool Kirsten Vinke gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Autorijschool Kirsten Vinke en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar kirstenvinke@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone), de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Autorijschool Kirsten Vinke wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Autorijschool Kirsten Vinke neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via kirstenvinke@gmail.com.